Regler ved oppsigelse

Det er klare regler for oppsigelser. Kjenn reglene og hold kontakten med din tillitsvalgt på jobben.

Bedriften skal drøfte med de tillitsvalgte for å finne løsninger som gjør at man kan unngå oppsigelser før noen blir oppsagt (Hovedavtalen §9-4). Derfor er det alltid lurt å ha tett kontakt med den/de tillitsvalgte når det er snakk om oppsigelser.

Det hender bedrifter ikke diskuterer med de tillitsvalgte først – da er de også viktig å ta kontakt med dem!

 

1. Det skal innkalles til møte

Før du mottar en oppsigelse skal du bli innkalt til et møte. I innkallingen skal det stå at møte kan ha konsekvenser for din framtid i bedriften (eller noe liknende). Det står i Arbeidsmiljøloven at et slikt møte skal holdes. Her skal man finne ut om det er mulig å unngå oppsigelse, og om du eventuelt er den som skal sies opp.

Du kan ha med deg en rådgiver til møtet, det anbefales å ta med tillitsvalgt. Du kan også velge å ta med en annen person du har tillit til (Arbeidsmiljøloven § 15-1). Det skal skrives et referat fra møte. Pass på at dine innsigelser og synspunkter kommer med!

2. Krav til gyldig oppsigelse

Hvis du allikevel mottar en oppsigelse så skal denne inneholde opplysninger om følgende for å være gyldig (AML §15-4):

  • adgangen til å kreve forhandlinger og reise søksmål
  • hvilke frister som gjelder for forhandlinger og søksmål
  • hvem et eventuelt søksmål skal rettes mot
  • retten til å fortsette i stillingen mens forhandlinger eller søksmål pågår
  • fortrinnsrett til ny ansettelse hvis oppsigelsen skyldes nedbemanning eller andre forhold i bedriften

En oppsigelse skal alltid være skriftlig, og overleveres personlig eller sendes som rekommandert brev.

3. Rett til forhandlinger

Hvis du mener oppsigelsen ikke har en saklig grunn, eller på annen måte er feil, har du rett til å kreve forhandlinger (AML §17-3). Dette må gjøres seinest to uker etter at oppsigelsen er mottatt.

Begge parter kan ha med seg en rådgiver i forhandlingene. Det kan for eksempel være en tillitsvalgt, eller en fra din lokale avdeling i Fellesforbundet.

Det er uansett lurt å kontakte din lokale avdeling ved oppsigelser. Det er veldig dumt å skrive under på noe du ikke er sikker på er riktig, eller du er uenig i. Det kan gjøre det umulig å komme videre med saken seinere. Det må skrives protokoll fra møte som underskrives av begge parter.

4. Søksmål

Hvis dere ikke blir enige i løpet av forhandlingene, så har du rett til å gå til søksmål. Søksmål må reises innen 8 uker.

Ikke bruk egen advokat. Hvis du har engasjert egen advokat på saken, vil ikke Fellesforbundet/LO sine advokater ta saken seinere. Ta derfor kontakt med din avdeling i Fellesforbundet så tidlig som mulig.

Det blir alltid gjort en vurdering på om din sak er mulig å nå igjennom med i retten. Fellesforbundet kjører normalt bare saker vi mener det er en viss sjanse til å vinne. Når Fellesforbundet kjører saken er det kostnadsfritt for deg som er medlem – om man vinner eller taper.

Det hender ofte at man blir enige om et forlik med bedriften ved oppsigelsessaker. Det er en stor belastning for alle parter å gå igjennom en rettsak.

Oppsigelser ved permittering (HA §7-6)

Permitterte arbeidstakere er fortsatt knyttet til bedriften med rett og plikt til å begynne igjen så lenge de ikke er formelt oppsagt. Blir man oppsagt i permitteringstiden, må man komme på jobb og arbeide i oppsigelsestiden. Arbeidstaker som ikke er sagt opp og som ikke blir gjeninntatt ved permitteringstidens utløp, har rett til lønn i oppsigelsestiden.

Det gjelder samme krav til saklighet og innhold i oppsigelsen ved permittering som beskrevet over.

Hvis man sier opp selv etter å ha vært permittert i minst tre måneder, kan man slutte uten å komme tilbake til jobb for å jobbe i oppsigelsestiden.

Masseoppsigelser

Det er egne regler ved masseoppsigelser (mer enn 10 personer). Ta kontakt med tillitsvalgt

Ta kontakt med oss hvis det er noe man lurer på!

Folkets Hus Inngang C
Olav Tryggvasonsgate 5
7011, Trondheim
Webansvarlig: Roger Undheim Hoff
roger.hoff@fellesforbundet.org
Utviklet av Hell Communication